Beleid over bescherming van persoonsgegevens

Laatste update op 8 april 2021

Door gebruik te maken van onze diensten, door met ons een contract a f te sluiten of door onze algemene voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord om zonder voorbehoud gebonden te zijn aan ons privacybeleid.

Inleiding

Als klant of bezoeker van onze website wensen we u graag te informeren, uw rechten respecteren en u toestaan om na te gaan wat er gebeurd met uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVGwet 2016 / 679 van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de « AVG » genoemd).

Het privacybeleid (hierna « privacybeleid » of « het beleid » genoemd) heeft als doestelling om alle betrokken personen (hierna “u” of “uw” genoemd) te informeren over de manier waarop VIGASUN SRL (hierna “Wij” of “onze” genoemd) persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in het kader van haar activiteiten en de wijze waarop de betrokken natuurlijke persoon dit gebruik kan controleren.

1. Toepassingsgebied van dit privacybeleid

Het begrip van persoonsgegevens (hierna « persoonsgegevens » of gegevens » genoemd) houdt in alle informatie met betrekking tot een identificeerbare of geïdentificeerde natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” van zodra men deze op rechtstreekse of onrechtstreekse manier kan identificeren, met name door verwijzing naar één of meerdere specifieke elementen van deze persoon.

Om enig misverstand te vermijden wordt dit privacybeleid enkel toegepast in het kader van onze relaties met natuurlijke personen.

2. Wie is verantwoordelijk over uw gegevens ? 

De verantwoordelijken van de verwerking van uw gegevens is VIGASUN SRL, waarvan de maatschappelijke zetel Sperwerstraat 4 - 9000 Gent– Belgie is, geregistreerd onder het ondernemingsnummer BTW (BE)0763.500.064 et bereikbaar via het mailadres info@vigasun.eu of per telefoon op het nummer  +32 (0)9.396.70.20, tijdens de openingsuren die u terug kan vinden op onze website.

3. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid ?

Dit privacybeleid wordt enkel toegepast op persoonsgegevens die we verwerken als gegevensbeheerder in verband met onze diensten, van de bezoekers van onze websites www.parasol-easy-sun.eu , www.parasol-sun-garden.co.uk , www.parasol-sun-garden.es en www.sun-garden-parasol.nl  (hierna “website” genoemd).

4. Wat bedoelen we met « verwerking/ gebruik van persoonsgegevens”?

Bij « verwerking » of « gebruik van persoonlijke gegevens » bedoelen we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kan identificeren, namelijk:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adres voor de levering en/of facturatie van uw bestelling(en) verkocht door VIGASUN SRL
 • Uw telefoonnummer
 • Uw mailadres
 • Uw IP-adres, de namen van cookies die in uw browser zijn opgeslagen en de beveiligingsinformatie van uw gebruikersaccount (maar we kennen uw veilige wachtwoord niet).

Met "verwerking" of “gebruik” bedoelen we het verzamelen, registreren, organiseren, bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen, gebruiken, archiveren, wissen of definitief vernietigen van deze gegevens.

5. Welke persoonsgegevens mogen wij verwerken ?

5.1. De persoonsgegevens die U met ons deelt

Wij verzamelen de gegevens die u met ons deelt in het kader van onze activiteiten, tijdens het gebruik of inschrijving aan onze diensten, het plaatsen van een bestelling, de inschrijving aan onze nieuwsbrief, de verzending van een contactformulier, het aanmaken van een account of gewoonweg op vrijwillige basis. Dit kan per telefoon, per schriftelijke post of per mail.

Xxx info manquante? Voir texte en français) 

5.2. Persoonsgegevens van niet-klanten

Via verschillende kanalen, bvb wedstrijden, acties/promoties, via onze website of diverse social medias kunnen we persoonsgegevens verzamelen van mensen die (nog) niet klant zijn bij ons om hen het meest doelgerichte aanbod van onze diensten voor te stellen.   In deze context garanderen wij u uw recht op informatie en leggen wij dit contractueel vast – voor zover mogelijk is- met eventueel uw wettelijke ivm de machtiging aan derden die uw gegevens in dit kader  (voor ons) zouden verzamelen.

6. Voor welke doeleinden gebruiken wij Uw persoonsgegevens ?

6.1. A. Proportionele behandeling

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. We verwerken telkens enkel en alleen de gegevens die essentieel zijn om het voorgenomen doel te bereiken. Daarom gebruiken we de persoonsgegevens enkel wanneer het nodig is:

 • In het kader van de voorbereiding, uitoefening of afhandelen van onze diensten.
 • Om te voldoen aan de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waaraan wij onderworpen zijn en/of
 • Om onze rechtmatige belangen te verdedigen. In dat geval zorgen we steeds voor een evenwicht tussen deze belangen en het respect van uw privacy, zeker als u minderjarig bent.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens niet essentieel is voor één van deze drie doeleinden dan vragen we steeds uw toestemming om ze te gebruiken.

6.2. Onze verwerkingsactiviteiten

We verzamelen de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering en beheer van contracten en cliënteel, namelijk hun administratie, inclusief boekhouding en belastingen, het beheer en opvolgen van bestellingen, contracten en facturatie, reactie op vragen (onder meer verzoeken via het online contactformulier) :
 • Het uitvoeren van studies, statistieken, onderhoud en aanhoudende verbetering van onze producten, diensten, website evenals het personaliseren van een product, de opmaak van een gebruikersprofiel, de verbetering van onze algemene commerciële en verkoops- strategieën, getrouwheidsprogramma’s doelgerichte aanbiedingen en andere;
 • navigatie, gebruiksvriendelijkheid en optimalisatie van de websites, het gebruik en de gereserveerde toegang voor houders van een gebruikersaccount;
 • onderzoek (direct marketing) zoals de eventuele doelgerichte verzending van reclame, aanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie en uitnodigingen via elektronische wijze, sms, sociale netwerken, en/of post met uw toestemming en/of in het legitieme belang van het bedrijf om zijn diensten bekend te maken aan zijn cliënteel.
 • De beveiliging van onze producten, diensten, website en andere applicaties;
 • De naleving van alle wetgeving die van toepassing is op ons bedrijf;  

 

7. Op welke manier beschermen we uw persoonsgegevens ?

7.1. Onze technische en organisatorische maatregelen

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en privacy te beschermen tegen vernietiging, verlies, ongewenste aanpassingen, schade, onbedoelde of ongeoorloofde toegang of enige andere verboden verwerking van de Persoonsgegevens.

Onze medewerkers werden opgeleid om vertrouwelijk om te gaan met persoonlijke gegevens. Bovendien passen we verschillende maatregelen toe ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, verlies en diefstal, namelijk: wachtwoordbeveiliging, encryptie software, firewalls, antivirus, detectie van inbraken en anomalieën en toegangscontroles voor onze medewerkers. In het geval van een datalek met schadelijke gevolgen voor uw Persoonsgegevens wordt u als klant onmiddellijk en persoonlijk gecontacteerd, zoals voorzien door de wet.

De beheer- en opslag softwares worden continu bijgewerkt.

Het aantal medewerkers van VIGASUN dat toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens is zeer beperkt en onze medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd. Zij hebben enkel en alleen toegang tot uw persoonsgegevens in het kader van de taken die ze dienen uit te voeren.

7.2. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen? Où sont stockées vos Données personnelles

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op ons hoofdkantoor en bij de hoster van onze websites, met name COMBELL in Gent, België.

8. Op welk rechtsgrondslag verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Persoonlijke gegevens worden verzameld met uw toestemming en ter aanleiding van de uitvoering van de contractuele relatie die we met u binden, of op basis van de toestemming die gegeven werd door een persoon die één of meer formulieren invulde op de site.

Wanneer deze verwerking niet nodig is voor een contractuele uitvoering wordt deze gebaseerd op de legitieme belangen van VIGASUN SRL als professional, onder anderen ter informatie en opvolging van uw dossiers, beheer en preventie van fraude, aanvullende doeltreffendheid voor het uitvoeren van onze contracten, het aanleveren van onze diensten, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, de bepaling van de middelen om onze dienstverlening aan onze klanten te verbeteren en onze commerciële, financiële en economische belangen te beschermen.

9. Verkopen of delen wij uw Persoonsgegevens aan derden ?

9.1. Gegevensoverdracht

Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden. We dragen ze ook niet over aan derden, behalve (indien):

 • Dit nodig is voor een succesvolle uitvoering van de diensten van VIGASUN SRL Mogelijks moeten we bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derden die gegevens verwerken in naam en namens VIGASUN SRL (zoals een databasemanager, een reclamebureau of enige andere dienstverlener), aan tussenkomende dienstverleners in uw contract (zoals leveranciers, onderaannemers voor de uitvoering van de Diensten enz.)
 • Uw gegevens worden alleen verzonden met als enig objectief de aangegeven doelstelling (en) in opdracht voor VIGASUN SRL). Deze gegevens worden vervolgens doorgegeven aan derden met als enig doel om de door VIGASUN SRL gedelegeerde missie uit te voeren.
 • Door wettelijke verplichting, onder andere in het kader van bestrijding van het witwassen van geld.
 • Er een legitiem belang is voor VIGASUN SRL of voor de betrokken derde partij

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven als uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zegevieren en u zult er altijd in alle transparantie over worden geïnformeerd (behalve in het geval van wettelijke uitzonderingen). Zo kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan partners, incassokantoren en juridische dienstverleners, maar ook aan partners waarmee wij samenwerken in het kader van een specifieke actie.

9.2. Internationale verwerking van uw Persoonsgegevens

Als de Persoonsgegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden zorgen wij via contractuele of andere maatregelen voor een geschikt beschermingsniveau van de gegevens, vergelijkbaar met de bescherming waarvan men zou genieten binnenin de Europese Unie, volgens Europese regelgeving.

10. Veiligheidsmaatregelen in geval van onder- aanneming

Wanneer een gegevensverwerking voor ons wordt uitgevoerd, schakelt VIGASUN SRL alleen onderaannemers in die voldoende zekerheid bieden met betrekking tot de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van dit beleid en de bescherming van uw rechten garandeert.

11. Hoe bepaalt u welke persoonlijke gegevens we kunnen gebruiken voor algemene informatieve doeleinden en op welke manier ?

11.1. Privacy instellingen van VIGASUN SRL

U kan de vertrouwelijkheidsparameters van uw persoonlijke gegevens zelf bepalen door contact met ons op te nemen of via uw persoonlijke gebruikersaccount op onze site.

Ook al bent u technisch in staat om zelf de doeleinden te bepalen waarvoor we uw gegevens kunnen verzamelen en verwerken, wensen we, om misverstanden te voorkomen, graag te verduidelijken dat deze beperking niettemin dient te worden getoetst aan onze wettelijke verplichtingen en de noodzaak om de diensten van VIGASUN SRL uitvoeren.

11.2. Uitschrijving van onze communicatie marketing

Als u geen enkele vorm meer van commerciële communicatie wenst te ontvangen, heeft u te allen tijde het recht om zonder redenen geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens door VIGASUN SRL voor rechtstreekse marketing doeleinden. Neem hiervoor contact met ons op:

 •          Online, via uw gebruikersaccount, of onderaan in de commerciële nieuwsbrieven die u van ons ontvangt door onderaan op de link “uitschrijven” te klikken of door uw parameters aan te passen.
 •          Per mail, op het volgend adres info@vigasun.eu

Opgelet: het feit dat u niet langer dergelijke berichten van ons wenst te ontvangen, doet uiteraard geen afbreuk aan ons recht om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van de Diensten of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

12. Hoe lang behouden wij uw persoonsgegevens ?

We mogen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel van de eerste verzameling te bereiken. De bewaartermijn kan daarom verschillen, afhankelijk van het doel:

 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens maximaal 7 jaar te bewaren;
 • Juridische noodzaak: om bepaalde gegevens (in het bijzonder uw contract, uw facturen en uw correspondentie over eventuele klachten hieromtrent) als bewijs te bewaren in geval van geschillen, tot maximaal 10 jaar na de beëindiging van de diensten van VIGASUN SRL.

Aan het einde van de toepasselijke bewaartermijnen worden de Persoonsgegevens verwijderd of anoniem gemaakt.

13. Wat zijn uw privacyrechten en hoe kunt u deze uitoefenen ?

13.1. Overzicht van uw privacyrechten

Uw recht op toegang

U hebt ten alle tijden het recht om ons te of we uw persoonsgegevens verwerken, en als dit het geval is, om deze gegevens te raadplegen en aanvullende informatie te ontvangen over:

 • De doeleinden waarvoor ze gebruikt worden
 • De betreffende privacy categorieën
 • De ontvangers of de categorieën van deze ontvangers (onder andere in het buitenland)
 • Indien mogelijk de bewaartermijn of, indien niet mogelijk de criteria voor het bepalen van deze periode
 • Het bestaan van uw privacyrechten
 • Een klacht in te dienen bij de toezichtsautoriteit
 • De informatie waarover we beschikken over de gegevensbron die we verkregen via een derde partij
 • Het bestaan van een automatisch besluitvormingsproces.

U heeft ook het recht om een gratis kopie te ontvangen van de verwerkte gegevens, in een begrijpelijke vorm.

Uw recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ontoereikende of oude Persoonsgegevens onmiddellijk online te corrigeren via uw gebruikersaccount, door zelf de nodige wijzigingen aan te brengen of door rechtstreeks contact op te nemen met het volgende e-mailadres: info@vigasun.eu.

Om uw gegevens up-to-date te houden vragen wij u in ieder geval elke wijziging, zoals een verhuis, de wijziging van uw e-mailadres of een wijziging van uw identiteitskaart, aan ons te communiceren.

Uw recht op gegevenswissing (het recht om « vergeten te worden »)

In volgende gevallen heeft u het recht om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • uw Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt door VIGASUN SRL;
 • u heeft uw toestemming voor de verwerking ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking door VIGASUN SRL;
 • u heeft uw recht op bezwaar geldig uitgeoefend en er is geen andere rechtsgrondslag voor verwerking door VIGASUN SRL die prevaleert;
 • uw Persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • uw Persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uw persoonlijke gegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.
 • Houd er rekening mee dat we niet altijd alle gevraagde Persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer hun verwerking essentieel is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. We zullen u hierover meer informatie geven in ons antwoord op uw verzoek.

Uw recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen in één van deze gevallen:

 • U betwist de juistheid van de Persoonsgegevens: het gebruik ervan is dan beperkt gedurende een periode die VIGASUN SRL nodig acht om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van uw gegevens is onrechtmatig : in plaats van een verwijdering te vragen, vraagt ​​u om het gebruik ervan te beperken;
 • VIGASUN SRL heeft uw gegevens niet langer nodig voor de initiële doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims: in plaats van te verzoeken om verwijdering van de gegevens, is het gebruik ervan beperkt tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • Zolang er geen beslissing werd genomen over de uitoefening van uw recht om u tegen de verwerking te verzetten vraagt ​​u een beperking van het gebruik van uw Persoonsgegevens.

Uw recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens “terug te ontvangen”, bijvoorbeeld om gemakkelijker van aanbieder te kunnen wisselen. Dit is alleen mogelijk voor Persoonsgegevens die u zelf aan VIGASUN  SRL heeft verstrekt, op basis van een toelating of een dienst die werd toevertrouwd aan VIGASUN SRL. In alle andere gevallen kunt u dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting).

Aan dit recht zijn twee aspecten verbonden:

• u kunt VIGASUN SRL vragen om de betreffende Persoonsgegevens terug over te brengen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat; en

• u kunt ORVIGASUN SRL vragen om de betreffende Persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere controller te verzenden. In deze context bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de juistheid en de veiligheid van het (e-mail) adres dat u opgeeft voor de overdracht. VIGASUN SRL heeft het recht om uw verzoek te weigeren als de overdracht technisch onmogelijk is.

Uw recht tot bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer de verwerking wordt uitgevoerd in het kader van het legitieme belang van VIGASUN  SRL of in het kader van algemeen belang. VIGASUN SRL zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens opschorten, tenzij VIGASUN SRL kan aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren op die van u of als de verwerking van persoonlijke gegevens verband houdt met de observatie, uitoefening of het verdedigen van wettelijke rechten (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij de rechtbank).

Uw recht tot intrekking van uw toestemming

U mag ten alle tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking onverlet die op grond van uw toestemming geschiedde totdat u uw toestemming introk.

13.2. In de praktijk

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen ?

U kan ons een mail sturen op het adres  info@vigasun.eu. Om uw recht op toegang uit te oefenen en om enige illegale publicatie van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, dienen we uw identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onnauwkeurigheid vragen wij om aanvullende informatie (bij voorkeur een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart).

Zijn hier kosten aan verbonden ?

U kunt uw recht op vertrouwelijkheid kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of overdreven is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan. In dit geval hebben we het recht en de keuze - in overeenstemming met de wetgeving over de privacybescherming- (i) om u een redelijke vergoeding in rekening te brengen (rekening houdend met de administratieve kosten in verband met het verstrekken van de informatie of de gevraagde communicatie en de kosten in verband met het nemen van de gevraagde maatregelen), of (ii) weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

In welke vorm mag ik het antwoord verwachten ?

Als u uw vraag elektronisch verstuurde zal deze informatie indien mogelijk ook elektronisch verstuurd worden, tenzij u dit expliciet op een andere manier aanvraagt. Wij sturen u in ieder geval een beknopt, transparant, begrijpelijk en toegankelijk antwoord.

Wanneer mak ik een antwoord verwachten ?

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen de maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en hun aantal, kan deze periode indien nodig met twee maanden verlengd worden. In het geval van verlenging van de deadline, zullen we u binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren.

Wat kan ik doen indien VIGASUN SRL niet reageert op mijn verzoek ?

Wij zullen u in ons antwoord altijd informeren over de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthouder en een beroep in te stellen bij de rechter.

14. Vragen stellen bij VIGASUN SRL

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kan u contact met ons opnemen op het mailadres info@vigasun.eu of telefonisch (klantenservice, tijdens de kantooruren) op het nummer +32 (0)9.396.70.20.

15. Blijf op de hoogte van aanpassingen.

VIGASUN SRL kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van marktontwikkelingen en nieuwe verwerkingsactiviteiten van VIGASUN SRL.

In dergelijke gevallen zullen we u spontaan op de hoogte stellen van enige wijziging in dit beleid en / of (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

16. Toezichtsautoriteit

Voor klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Instantie van Persoonsgegevens, rue de la Presse 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.autoriteprotectiondonnees.be.

 

 


Accept

The www.parasol-easy-sun.eu website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to use cookies. This helps us to understand how our website is used so we can configurate it better and improve your online experience. If you do not want to use cookies, you can block all or part of these cookies in your internet browser settings. Your browser can supply you with information about your cookie settings. You can also set your browser to alert you when a website you visit uses cookies.